top of page

UITNODIGING: ALGEMENE LEDENVERGADERING


Het Bestuur van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid nodigt al haar leden uit deel te nemen aan de

Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op VRIJDAG 3 juni, aanvang: 20.30 uur Plaats: “Ons Tolhuis”, de Horre 1AGENDA 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2021 4. Jaarverslag van de secretaris 2021 5. Jaarverslag van de penningmeester 2021 6. Verslag van de kascontrolecommissie 7. Begroting 2022-2023-2024 8. Benoeming kascontrolecommissie 9. Het Bestuur: Voor de functie van 2e secretaris wordt Jacques Poot voorgedragen, hij zal deze taak samen met Fia Vader uitvoeren. Joke de Keyzer treedt volgens het rooster af als penningmeester, zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Bestuursbeleid: • Wijziging statuten i.v.m. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) • Energiekosten en vaste lasten • Verbouwing keuken, toiletten en toegankelijkheid van het gebouw • Sociale hygiëne • Nieuw kassasysteem, BTW plicht en contactloos betalen 10. Rondvraag 11. Sluiting Stukken behorende bij de agendapunten 3, 4, 5, en 7 kunnen, ten behoeve van de leden, na afspraak worden afgehaald bij de voorzitter van de wijkvereniging (penningmeester@ons-tolhuis.nl). Leden die niet bij de vergadering aanwezig kunnen zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen conform artikel VIII van het Huishoudelijk Reglement. U bent van harte welkom! Het bestuur van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid

bottom of page